top of page

שימור שיפור - משוב הורים

הדעה שלכם חשובה לנו כדי שנוכל לשפר וליעל את מה שצריך ולשמר את מה שכבר טוב.
עדיף למלא שאלון נפרד לכל ילד.
בשאלות שיש צורך בפירוט יש אפשרות לסמן יותר מאפשרות אחת
תודה על שיתוף הפעולה!

תכני הלימוד

Rate Usלא טובלא כל כך טובטובטוב מאדמצויןRate Us

תחושת החמימות לעניני משיח וגאולה

לא טובלא כל כך טובטובטוב מאדמצוין

נושא הקריאה והכתיבה

לא טובלא כל כך טובטובטוב מאדמצוין

המורה המחנך\ת

לא טובלא כל כך טובטובטוב מאדמצוין

המורה המחליפ\ה

לא טובלא כל כך טובטובטוב מאדמצוין

תקשורת באינטרנט

לא טובלא כל כך טובטובטוב מאדמצוין

מספר שעות הלימוד

דפי עבודה

דף קשר

מבצע שינון בעל פה

לא טובלא כל כך טובטובטוב מאדמצוין

שיעורי בית

שכר הלימוד

קשר עם המורה

קשר עם ההנהלה

דברים נוספים שהייתי רוצה להעיר\ להאיר

bottom of page